Lượng thải lò hơi trong quá trình vận hành:

Giảm nước thải nhờ sử dụng hệ thống thu bụi khô hiệu suất cao

Nước thải ra từ bể thu bụi ướt ít, <2m3/1 tuần

Bụi lẫn trong nước thải được lọc qua lớp cát sạn

Không có ảnh hưởng bởi nước thải bẩn