Tùy thời điểm để sử dụng nhiên liệu giảm chi phí vận hành. Để đáp ứng yêu cầu này đòi hỏi có hệ thống lò dầu truyền nhiệt đốt đa loại nhiên liệu

Lò dầu truyền nhiệt đốt đa nhiên liệu: