Phân loại lò dầu truyền nhiệt đốt than:

  • Lò dầu truyền nhiệt tầng sôi đốt than
  • Lò dầu truyền nhiệt ghi xích đốt than
  • Lò dầu truyền nhiệt ghi tỉnh đốt than
  • Lò dầu truyền nhiệt đốt đa nhiên liệu